Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112 от 30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“.

  Уважаеми производители,

  Министерството на земеделието и храните ни информира за предстоящо изложение на местни продукти и храни от територията на Местните инициативни групи в Румъния, на което са поканени и български производители, на които ще се предостави безплатно изложбена площ /къщичка/. Престоят в гр. Букурещ е за сметка на участниците, като организаторите са осигурили преференциални цени за настаняване на производители от Местни инициативни групи.

  При огромен обществен интерес премина консултирането на новата многофондова Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023-2027 г. Повече от 80 участници от местната общност - представители на стопански, нестопаски и публичен сектор, се включиха в срещата за обсъждане на различните мерки към СВОМР, по които ще може да се кандидатства за финансиране след 2023 година.

  Днес 06.07.2023 г., на официална церемонения в МЗХ, г-н Кирил Вътев -  министър на земеделието, връчи договор на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина и председател на УС на МИГ Бяла Слатина, за финансиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. Целта е да се идентифицират потребностите от страна на бизнеса и насерението от територията на МИГ Бяла Слатина за включване на операции в новата СВОМР, които да бъдат финансирани посредством подхода ЛИДЕР.

  Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jktPbgbCYyWQVufa_cohO28em7iGAZWJ_v8bVoXDiONslg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 06.06.2023 г.

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  Страница 1 от 6